Rules for edb-use at Aalborghus Kollegiet

1. Ved brug forventes at dansk lovgivning overholdes og brud på dansk lovgivning i forbindelse med netværket ses også som et brud på denne kontrakt
1.1 Forsøg på at bryde kollegiet eller andre organisationers sikkerhedssystemer uden tilladelse kan resultere i politianmeldelse fra pågældende institution, men ses som et brud på denne kontrakt selvom det ikke anmeldes.
1.2 Tilegnelse af andres brugerrettigheder eller anvendelse af andres edb-ressourcer er brugstyveri.

2. Der må ikke foretages tilslutning af udstyr til netværk, med mindre det følger af andre regler, at tilslutning er tilladt, eller at tilladelse dertil er givet af den system- eller netværksansvarlige for det pågældende netsegment.
2.1 Switche, hubs og andet udstyr som tillader unik identificering af en bruger ved deres hardwareadresse er tilladt.
2.2 Computere eller andre netværksbaserede slutpunkter må tilkobles til netværket, hvis
hardwareadressen på netkortet er uændret i forhold til fabriksindstillingerne.
2.3 Uregistrerede brugere har kun adgang til det interne net, hvor man kan oprette sig som bruger. Forsøg på at omgå dette vil blive politianmeldt.
2.4 Videredelegering af internetadgangen til uregistrerede brugere, ved hjælp af proxy, internet deling eller lign. systemer er ikke tilladt.

3. Vedrørende ressourceforbrug. Alle ressourcer i form af CPU-kapacitet, terminaladgang, lagerplads,  netværkstrafik m.v. er begrænsede og stilles til rådighed til formål i forbindelse med undervisning, forskning og administration.

4. Vedrørende password på flerbrugersystemer. Adgang til flerbrugersystemer er beskyttet med brugernavn og password, som er strengt personlige og skal identificere brugeren, hvorfor det ikke må overdrages eller udlånes til andre.
4.1 Brugeren er ansvarlig for at vælge et tilstrækkeligt stærkt password således dette ikke bliver brudt.

5. Vedrørende overtrædelse af reglerne (sanktioner). Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent inddragelse af retten til at anvende Aalborghus Kollegiets systemer, og i grove tilfælde føre til politianmeldelse.

6. Vedrørende offentliggørelse af ændrede regler. Alle edb-brugere er forpligtet til at holde sig orienteret om ændringer af regler for anvendelse af edb på Aalborghus Kollegiet.

7. Vedrørende systemansvarlige. Hvor der i ovenstående henvises til “systemansvarlige” menes hermed den eller de personer, der af Netværkudvalget er udpeget som ansvarlig for drift og anvendelse af et bestemt edb-system.

 1. It is expected that the Danish laws are abided by and violation of the Danish laws in regards to the network is seen as a violation of the contract.
  1. Attempt to break into the dorm’s or any other organisation’s security systems without permission can result in a police report from the institution in question, but it is seen as a violation of the contract, even if it is not reported.
  2. Acquirement of others user rights or usage of others edb-resources is identity theft.
 2. It is not allowed to conduct a connection of equipment to the network unless it follows the other rules that the connection is allowed or permission is given to the system- or the network responsible for the given net segment.
  1. Switches, hubs and other equipment which allows a unique identification of a user of their hardware address are allowed.
  2. Computers and other network based endpoints may connect to the network if the hardware address on the network adaptor is unchanged in regards to the factory settings.
  3. Unregistered users only have access to the internal network where you can sign up as a user. Attempt to circumvent this will be reported to the police.
  4. Sub-delegation of internet-access to unregistered users by the help of proxy, internetsharing or etc. systems are not allowed.
 3. Regarding resource-usage; All resources in the form of CPU-capacity, terminal entrance, storage capacity, network traffic, etc. is limited and is available through the purpose of education, research and administration.
 4. Regarding password on multiple user systems; Access to multiple users systems is protected with username and password, which is strictly personal and must identify the user why it not to pass on or lend out to others.
  1. The user is responsible for choosing a relatively strong password so it cannot be breached.
 5. Regarding violation of the rules (sanctions); Violation of these rules can result in temporarily or permanently involvement of the right to use Aalborghus Kollegiet’s systems, and in crude situations result in a police report.
 6. Regarding disclosure of change of rules; All edb-users are committed to keeping themselves informed on changes of rules for the usage of edb at Aalborghus Kollegiet.
 7. Regarding system-responsible; Whenever in the above mentioned is referred to ‘system-responsible’, it means hereby the people who are apart of the Network-committee are appointed as responsible for the operation and usage of a certain edb-system. 

Leave a Reply