Ordensregler

Ordensregler for Aalborghus kollegiet Kollegievej 4-6, 9000 Aalborg.

  1. Kollegiet er en selvejende institution, der udlejer værelse til unge under uddannelse.
  2. Kollegiet ledes af en bestyrelse, der er nedsat af Aalborg byråd. Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer hvoraf 2 er kollegianere og 1 repræsenterer donatorerne.
  3. Den daglige ledelse foreståes af en, af bestyrelsen ansat, bestyrer.
  4. Kollegianerne vælger et kollegianerråd, der varetager kollegianernes interesser indbyrdes og i forhold til bestyrelsen. Kollegianerrådet administrerer den økonomiske dispositionsramme i overensstemmelse med de retningslinjer, bestyrelsen har opstillet.
  5. At bo på kollegie forudsætter gensidig hensynstagen og respekt. Kollegianerne skal have den fornødne ro til deres arbejde, men også mulighed for et almindeligt socialt samvær og for at udøve anden form for aktivitet.Det overlades som udgangspunkt til kollegianerne selv at fastlægge retningslinjer for beboernes adfærd. Bestyrelsens beslutninger om administrative forhold, kollegianernes adfærd og kollegiets brug skal naturligvis også respekteres.
  6. Ved indflyning anvises der kollegianerne et værelse, der er rengjort og med nymalede vægge og evt. lofter. Der skal ved indflytning betales et depositum, fastsat af kollegiets bestyrelse, der pt lyder på 3800kr, hvoraf 1500 vil gå til rengøring af værelset såfremt dette ikke er rengjort ved fraflytning. Det bemærkes endvidere, at kollegianeren ved fraflytning kan betale ekstr i tilfælde af yderligere udgifter (her tænkes f.eks. på nedslibning og/eller omlakering af værelsesgulvet).
  7. Ved indflytning modtager kollegianerne de nødvendige nøgler, disse afleveres på ny ved fraflytning. Eventuelle bortkomne nøgler erstattes af kollegianeren, hvorefter nye bestilles hos bestyren mod betaling. Af sikkerhedsmæssige grunde vil dette sige omstilling af låsen samt nye nøgler. Ødelagte nøgler indleveres hos bestyren for fremstilling af nye, som også erstattes af kollegianeren. Følgende inventar vil være at finde på værelset:
   • 1 sæt gardiner
   • Badeforhæng
  8. Kollegiet påtager sig intet ansvar for beboernes personlige ejendele. Forsikring af disse, her tænkes bl.a. på brand, tyveri og ansvar, må tegnes af de pågøldende selv.
  9. Kollegianerne er ansvarlige for værelset og for enhver forringelse, der ikke kan tilskrives sædvanlig brug (f.eks. ophæng af plakater på døre eller skabsdøre, som kan give pletvis affarvning ved sollys). Ved fraflytning istandsættes værelset efter regning. Beløbet fratrækkes depositum inden tilbagebetaling.Ved fraflytning skal værelset males. Ønsker kollegianeren selv at male skal malingen købes hos bestyreren. Malingen koster 500 kr og dette dækker kun malingen – ikke pensler o.a. Kollegianeren kan også vælge at få værelset malet, dette vil koste 1200 kr. Intern flytning anses for en reel fraflytning, hvilket indebærer ny kontraktskrivning incl. stempelafgift o.a. Intern flytning skal aftales med AKU.
  10. Spørgsmål om kollegianernes erstatningspligt afgøres normalt af kollegieværten. Kollegianerne kan forelægge denne afgørelse for bestyrelsen.
  11. Huslejen skal indbetales senest den 1. hverdag efter den 1. i hver måned (forfaldsdato), med mindre der ikke inden denne dato er truffet anden aftale med bestyreren. Indbetaling efter ovennævnte dato pålægges et gebyr på 25 kr. Såfremt huslejen ikke er indbetalt senest d. 20. i forfaldsmåneden vil lejemålet blive opsagt med en måneds varsel fra månedens udløb.Huslejebetaling sker på særlige bankindbetalingskort og bør foregå via PBS. Betales huslejen ikke på de udleverede indbetalingskort pålægges et administrationsgebyr på 25 kr. Forfaldne gebyrer påkræves og skal betales sammen med den følgende husleje.Huslejeforhøjelse kan gennemføres med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.Opsigelse af værelserne skal ske senest den 15. i en måned, såfremt kollegianerne ønsker at flytte til den 1. i næstfølgende måned, dvs. opsigelsen skal ske senest 6 uger før fraflytning.
  12. Køkkenerne står til kollegianernes disposition. Enhver som benytter køkkenerne har pligt til straks efter brugen at gøre rent efter sig. Enhver form for madlavning henvises til køkkenerne. Køkkenudstyr forefindes og ansvaret for dette påhviler kollegianerne.Placering af ekstra inventar skal ske under behørig hensyntagen til rengøring og køkkenernes fremtidige udseende.
  13. Kollegianerne har ikke lov til at lade andre overnatte på værelserne under deres fravær. Der gives mulighed for fremleje af værelset til en studerende max 1 år, hvis kollegianeren har længere tids udenbys ophold f.eks. i en praktik periode.Det er en betingelse, at den pågældende kollegianer står inde for betaling og skade på værelset, samt at bestyreren har godkendt fremlejen og “indflytteren” i hvert enkelt tilfælde.
  14. Kollegianerne har selv ansvaret for at yderdørene er låst.
  15. Motorcykler og lignende må kun anbringes i motorcykelkælderen under blok 2. Cykler skal anbringes i stativerne ved parkeringspladsen eller i cykelkældrene. Der må ikke stilles cykler, møbler eller lignende i kældergangene, der er flugtveje.
  16. Kollegiet råder over depotrum til kufferter og lignendei både blok 1 og 2.
  17. Bestyrelsen for en ungdomsboliginstitution skal opsige en lejer med 2 måneders varsel, når
   • lejeren har fuldført sin uddannelse
   • lejeren er ophørt med eller har afbrudt sin uddannelse
   • lejeren ikke har afsluttet sin uddannelse senest 1 år efter udløbet af den, for uddannelsen, normerede studietid, såfdremt indflytningen er sket straks ved studiets begyndelse, ellers 1 år efter det ved indflytningen påregnede afslutningstidspunkt, eller
   • lejeren ikke i øvrigt opfylder de forudsætninger, hvorunder boligen er udlejet, herunder at lejeren er studieaktiv.
  18. I tilfælde af tyveri og hærværk på kollegiet, skal det hermed meddeles at  hvis en kollegianer begår at antruffet tyveri/hærværk vil medføre omgående opsigelse af lejemålet. Der vil samtidig evt. ske anmeldelse til politiet.

Vedtaget af bestyrelsen d. 26 november 1996

For bestyrelsen                 For Kollegianerrådet
Jens Riise                              Gitte Hove

Leave a Reply